Beboerhuset

Generalforsamling i beboerforeningen BEBOERHUSET, Godthåbsgade 30 B, 21. marts 2018. 

1. Valg af dirigent og referent

Ingelise Bech Hansen blev valgt som dirigent og Tove Kjær Thomsen som referent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Bestyrelsens beretning ved formanden

Formanden, Carl Flemming Schultz, gennemgik det forløbne år. Sidste år var der tvivl om, hvorvidt vi kunne køre foreningen videre pga økonomien. Fritidsklubben Regnbuen havde sagt lejemålet op, og det blev forsøgt at finde andre lejere inden for frivilligorganisationer. Det endte med at ”2 Timer om Ugen” lejede sig ind. Huslejen er dog ikke så stor som Regnbuens, da ”2 Timer om Ugen” kun lejer en del af huset, og foreningen har derfor med succes prøvet at skaffe flere indtægter, primært via udlejning. Derudover har vi fået nogle penge via fonde. Konklusionen er, at det løber fornuftigt rundt.

Om onsdagene er der caféaftener og udlejningskontor. Første onsdag i måneden er der Kunståbent. Sidste onsdag i måneden er der ”Café Strik-Snak.”

Ca. en gang om måneden er der specielle arrangementer, f.eks. Mad og Musik – der har været fem arrangementer siden sidste generalforsamling. En enkelt gang var der en fredagskoncert. 

I oktober blev der afholdt vælgermøde med stor deltagelse.

 Årlige traditioner: 

- Første maj

- Sankthansaften med spisning og bål. Og ”Fynboerne” leverer musik. 

- I efteråret var der Høst- og Loppemarked med boder og kunst. Mange havde doneret ”lopper” til Beboerhuset, hvilket også gav en god indtægt. ”Fynboerne” spillede også her.

- Fastelavn: Der var ikke så mange deltagere i år – nok pga. vinterferien.

Konklusionen er at der har været et stort aktivitetsniveau. Al arbejdskraft har været af frivillige.

Udlejningen går også fornuftigt, men vi kan altid ønske os mere.

Samarbejdet med ”2 Timer om Ugen” har været rigtig godt, og vi vil gerne lave flere ting sammen, f.eks. ”Danmark spiser sammen” i april.

Mht. til de fysiske rammer er der lavet nogle ændringer på det store toilet. Og vi er i gang med at møblere lokalet ovenpå. 

I kvarteret er der lavet en byhave ved Bordals Alle.  

Beretningen blev godkendt.

 

3. Beretning fra arbejdsgrupperne

Grusergruppen: i Skt. Knuds Gade står foreningen for at holde p-pladsen på ”gruseren”. Der skal fyldes huller en gang om året. Indtil nu har kommunen været så venlig at fylde jord også i vores huller – og det er vi glade for. Et læs grus koster godt kr. 2000, og det bliver taget af foreningens budget.

Når der er lagt en ny belægning ved containerne vil kommunen forskønne området. Vi afventer, at der sker noget. 

Madklubben: Fire kvinder står for Madklubben to gange om måneden tirsdag/torsdag kl.18.30. Der kan være op til 40 spisende. Det går lidt op og ned. Der kommer ca. 30 pr. gang, og man skiftes til at være kokke. Alle er velkomne. Det koster kr. 60 for voksne og kr. 30 for børn. Det bliver annonceret i beboerbladet. 

Beboerbladgruppen har sin egen økonomi og er selvfølgelig vigtig for foreningen. Bladet har et rigtig fint layout. Der er bl.a. skrevet artikler om arbejdspladser og kunstnere i kvarteret. Da bladet er blevet tykkere, skal der også være flere annoncører. Der er brugt en del tid på at få flere annoncører. Økonomien balancerer ikke helt endnu, så hvis nogen kender nogen, som vil tegne annoncer, så sig endelig til. Private annoncer er gratis for medlemmer af beboerforeningen. 

Sankthansgruppen består af fire personer. Der bliver købt et læs brænde fra Engen til os. Og det håber vi, at der bliver ved med.

Byhaverne Bordals Have er ikke en del af beboerforeningen, men foreningen bakker initiativet op. Der har lige været stiftende generalforsamling i Bordals Have med en bestyrelse på fem personer. Der er givet kr. 65.000 kr. af bydelspuljen. Alle er velkomne til at deltage. Der ønskes undersøgt. om der fremover kan blive muligheder for at aflevere kompost derovre. Det vil havens nye bestyrelse drøfte. Kontingentet bliver ca. kr. 125 om året for at få en plantekasse. I slutningen af april regnes der med at blive et større arrangement for at starte op osv. Beboerforeningen bakker som nævnt byhaven op, og der bliver også skrevet på hjemmesiden m.m. om det. 

Kunståbent: Der er løbende udstillinger, og kunstnerne vælges uden censur. Det skifter en gang om måneden. Der er stor interesse for at komme til at udstille. Første ledige måned er december 2018.

Strikkegruppen: Gruppen eksisterer endnu og mødes den sidste onsdag i måneden. Her er alle også velkomne.

Rengøringsgruppe (Alexandragade): Gruppen blev træt inden de kom helt igennem gaden. Og et par stykker lavede det sidste, men orker ikke mere. Gruppen er nedlagt. 

 Beretningen blev godkendt.

 

4. Forelæggelse af regnskabet til godkendelse.

Regnskabet blev udleveret på mødet og gennemgået af kassereren, Frauke Schaumburg. Det er gået godt i købet af året, og der har været en god omsætning. Der er knap kr. 10.000 i overskud på cafégruppen. Der er ca. kr. 43.000 i overskud fra husgruppen. På administrationskontontoen er der udgifter på ca. kr. 8.000.  Vi har ca. kr. 200.000 stående på kontoen. 

Regnskaber blev godkendt. 

5. Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogen forslag.

 

6. Fremtidig virksomhed, herunder fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent for 2019

Vi forventer at fortsætte som hidtil. Der er f.eks. mange musikere,  som gerne vil komme og spille her. 

Bestyrelsen foreslog at fastholde kontingentet på kr. 125 om året. Generalforsamlingen var enig heri. 

Bestyrelsen havde – som vanligt – ikke noget budget for næste år. Men regner med at lave et til næste generalforsamling.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

Der er 9 medlemmer af bestyrelsen og 4 er på valg i lige år og 5 i ulige år.

På valg i år var:

Kirsten Ramsing (genopstillede ikke).

Sanne Storm (genopstillede ikke). 

Frauke Schaumburg (genopstillede og genvalgtes).

Gary Sheridan (genopstillede og genvalgtes).

Ann-Sofie Carstensen og Jesper Carstensen opstillede og valgtes.

 

Bestyrelsen består herefter af: Niels Andersen, Ann-Sofie Carstensen, Jesper Carstensen, Pernille Hamming, Morten Ploug Henriksen, Nikolaj Møller Pedersen, Frauke Schaumburg, Carl Flemming Schultz og Gary Sheridan.

Suppleanter: Jette Pedersen genopstillede og genvalgtes (1. sup.). Jessie Kronlund opstillede og valgtes (2. sup.).

 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

Helene Dambo genvalgtes som revisor, og Anny Christensen valgtes som revisorsuppleant.

 

9. Nedsættelse af arbejdsgrupper

Det blev foreslået, at der på Facebookgruppen skrives, når der mangler frivillige til opgaver i huset. Måske skal der laves en frivilligliste.  Der bliver brug for en arbejdsgruppe til at forskønne huset via penge fra bydelspuljen. Boje Talleruphus meldte sig. 

Og ellers bliver det udlagt på Facebook, når der mangler folk.

Der var engang en trafikgruppe, og det blev foreslået, at der igen laves sådan en gruppe, som kan have kontakt til kommunen. F.eks. er der ønsker om at ensrette nogle af gaderne. Andre ønsker ikke at gaderne bliver ensrettet. Men det handler om trafiksikkerhed. 

Der var ønsker om, at bestyrelsen er opmærksom på, hvad der sker trafikalt. F.eks. at der er mange steder, hvor der er højre-vigepligt, hvilket ikke alle kan finde ud af. 

Niels Andersen fra bestyrelsen vil gerne være koordinator for en drøftelse af, hvordan der kan arbejdes videre med trafikproblemstillingerne.

Morten Ploug Henriksen fra bestyrelsen ville gerne dele en bil – hvis nogen ville være med i en delebilsordning. Det blev positivt modtaget.

 

10. Evt

Hvis der bliver arbejdsmarkedskonflikt, ønsker anæstesilægerne på OUH og lærerne på Mulernes Legatskole, at de kan afholde møder her i huset. Foreningen er positiv. I påkommende tilfælde koordinerer Frauke Schaumburg og Niels Andersen.

 Tove Kiær Thomsen, referent

 

Ingelise Bech Hansen, dirigent

 

nach oben