Beboerhuset

GENERALFORSAMLING i Beboerforeningen BEBOERHUSET, Godhåbsgade 30 B.
Onsdag den 30. marts, 2022 kl. 19.00

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning ved formanden
  3. Beretning fra arbejdsgrupperne
  4. Forelæggelse af regnskabet til godkendelse
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Fremtidig virksomhed, herunder fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent for 2023
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant
  9. Nedsættelse af arbejdsgrupper
  10. Eventuelt

Ad 1 Valg af dirigent og referent
Ingelise Bech Hansen blev valgt som dirigent.
Kamilla Jelsing blev valgt som referent.

Ad 2 Bestyrelsens beretning ved formanden (Carl Flemming Schultz)
- 2 bestyrelsesmedlemmer manglede til generalforsamlingen.
- Beretningen er vedhæftet referatet.

Ad 3 Beretning fra arbejdsgrupperne

Madklubben (Stinne Hvam)
- Der er madklub/fællesspisning hver anden uge på tirsdage eller torsdage.
- Vi kan højst være 40 personer. Normalt er besøgstallet mellem 25 – 40.
- Tilmelding kan ske til Stinne – på tlf. 42 50 73 74 eller mail: stinne@ffsm.dk
- Der mangler 1 eller 2 personer, som vil hjælpe med at dække bord, opkræve madpenge og stå i ”bar” forud for fællesspisningerne. Ved interesse henvend jer gerne til Stinne.

Kunstgruppen (Ingelise Bech Hansen)
- Så vidt det er muligt, hænger der altid kunst på væggene i Beboerhuset. Men på grund af corona har der været en periode uden kunst. Men nu er kunstgruppen klar igen med spændende udstillinger.
- Det er heldigvis let at finde udstillere. Men skulle nogen kende noget til en kunstner, som kunne have interesse i at udstille i Beboerhuset, kan man altid henvende sig til kunstgruppen (se kontaktoplysninger i ”Beboeren”) og give dem navnet på kunstneren.
- Hver den 1. onsdag i måneden er der Kunståbent. Så vidt muligt deltager månedens kunstner, både for at fortælle om og svare på spørgsmål til sin kunst.

Beboerblad-gruppen (Henrik Lumholdt)
- Beboerbladet ”Beboeren” udkommer 4 gange om året.
- December-udgaven i 2021 var jubilæumsblad nummer 40. Derfor udkom det i en helt særlig farveudgave.
- Beboerbladgruppen prøver at bringe både nutidige og historiske emner i bladet. Har nogen gode ideer til artikler, så skal man endelig bare henvende sig til redaktionen (se kontaktoplysninger i ”Beboeren”)
- Har nogen lyst til at skrive i blandet, er man meget også velkommen til at henvende sig til redaktionen (kontaktoplysninger i ”Beboeren”)
- Bugettet er på 50.000 kr. Det koster 40.000 kr. at udgive og trykke Beboerbladet. Så det løber næsten rundt i sig selv.
- Der mangler uddelere af Beboerbladet – Meld jer til Stinne Hvam eller Carl Flemming Schultz (kontaktoplysninger i ”Beboeren”).

Kommentarer og bemærkninger til formandens og arbejdsgruppernes beretning:
- Oliver – en sød ung fyr fra kvarteret - har både spillet stemningsfuld musik og arrangeret musik-quiz til onsdags-cafeerne. Det har været en god succes. Hvis nogen har ideer til andre ”musik-ting” - evt. syng-med-aften - så kom gerne frem med det. Oliver er klar på flere musikalske udfordringer.
- Idé: Skal vi afholde en gadefest i Beboerhuset i forbindelse med loppemarkedet i Lahnsgade i juni? Det blev meget positivt modtaget. Bestyrelsen tager det med sig i deres videre arbejde.

Ad 4 Forelæggelse af regnskabet til godkendelse v. kassereren (Stener Bonde)
- Der er blevet indført et nyt regnskabssystem, som hedder Billy. Det skulle lette arbejdet for regnskabsføreren.
- Der er et overskud på 45.174 kr., så det er meget positivt.
- Regnskabet blev gennemgået og godkendt.
- Regnskabet er vedhæftet referatet.

Ad 5 Behandling af indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag

Ad 6 Fremtidig virksomhed, herunder fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent for 2023
- Bestyrelsen synes det går den rigtige vej igen med udlejningerne. Og der er heller ingen større udgifter foran os. Derfor forslår bestyrelsen, at kontingentet forbliver 150 kr. pr. år. Det tilsluttede generalforsamlingen sig.
- Musik-arrangementerne fortsætter. De er meget populære og man skal være hurtig for at få plads.
- Fastelavnsfesten for børn fortsætter.
- Live-stream forelæsningerne fra Aarhus Universitet vil fortsætte og bliver annonceret på Beboerhusets facebookside.
- Brætspilsaften – dette skal også ses som et tiltag, som kan trække nogle nye unge friske medlemmer til. Har nogen brætspil stående, som de vil donere til Beboerhuset, modtages de gerne.
- Medlemmer bedes give deres mailadresse til Erling Uhrbrand Jensen, som fører medlemskartotek og opkræver kontingent til Beboerhuset. Så vil det fremover være lettere at få indkrævet kontingent fra medlemmerne. Det kan ske på tlf. 21 63 80 79 eller på mail: EUJ46@hotmail.com

Ad 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
- Da det er et lige år, er der 4 på valg. Det er Tine Tofthøj, Stener Bonde, Steen K.Thomsen og Nadia Trier. Alle fire var villige til genvalg og blev valgt uden modkandidater.
- Bestyrelsen består herefter af: Tine Tofthøj, Stener Bonde, Steen K. Thomsen, Nadia Trier, René Krarup, Dorte Lassen, Paul Thomsen, Erik Kempf og Carl Flemming Schultz
- Der skal være 2 suppleanter og disse vælges for et år ad gangen. Christina Thorsted og Henrik Lumholdt genopstillede og blev valgt.

Ad 8 Valg af revisor og revisorsuppleant
- Erling Uhrbrand Jensen genopstillede som revisor, og Steffen Wanscher genopstillede som revisorsuppleant. Begge blev valgt uden modkandidater.

Ad 9 Nedsættelse af arbejdsgrupper
- De tre arbejdsgrupper – Madgruppen, Beboerbladet og Kunstgruppen – fortsætter uændrede.

Ad 10 Eventuelt
- Intet.

Kamilla Jelsing, referent
Ingelise Bech Hansen, dirigent

Generalforsamling 30.marts 2022, formandens beretning

Først et par ord generelt om beboerforeningen BEBOERHUSET til ære for nye medlemmer, som måtte være til stede i aften.

Beboerforeningen er, som det fremgår af vedtægterne, en forening, som er sat i verden for at ”arbejde for trivslen for beboerne i kvarteret”. Vi lejer huset her, Godthåbsgade 30B, af Odense Kommune, og så lejer vi igen noget af stueetagen, nemlig fløjen over mod forhuset, ud til frivilligorganisationen ’2 Timer om Ugen’, som bruger den til kontor- og mødelokaler.

Derudover lejer vi lokalet på første sal ud til Multikulturel Kvindeforening Stjerneskud på timebasis 4 x 4 timer om ugen, til kurser og andre aktiviteter for indvandrerkvinder. Og cafélokalet her lejer vi ud som familiecafé til Red Barnet og Mødrehjælpen henholdsvis 2 timer hver 14. dag og 3 timer hver 14. dag. Red Barnet har i øvrigt for netop 14 dage siden henvendt sig og spurgt, om der var plads til endnu en familiecafé specielt for ukrainske flygtningefamilier, og det kan vi godt få til at passe ind. Vi hører nærmere, når de er klar.

Lejeindtægterne fra ’2 Timer om Ugen’, Multikulturel Kvindeforening, Red Barnet og Mødrehjælpen gør så, sammen med indtægterne fra udlejningen af cafeen her til private fester i weekenderne, samt medlemskontingenter og salg fra baren, at vi kan få økonomien til at løbe rundt og lave arrangementer for medlemmerne.

------------

2021-generalforsamlingen måtte corona-udsættes fra marts til 29. september – deter altså præcis ½ år siden nu – og efter den nåede vi lige akkurat at afholde tre særdeles velbesøgte større arrangementer med fuldt hus, inden coronaen lukkede landet ned igen kort før jul. Det første var et meget livligt vælgermøde i anledning af kommunalvalget i november, hvor repræsentanter for byrådspartierne svarede på spørgsmålog debatterede på livet løs, det næste var en flot koncert med vores gamle bekendte Sanne Gryholt Trio, og det sidste var en festlig sangaften med ”Louise og drengene”, som vi også kender godt fra tidligere, hvor Louise Skøt og musikere gav den gas med viser og fællessang akkompagneret af guitar og bas og ikke mindst lækker mad produceret af eget medbragte madhold.

Så gik der ca. 14 dage, og så måtte huset coronalukke endnu en gang. Det varede til lidt ind i 2022, men i februar kunne vi heldigvis genoptage vores gamle tradition med fastelavn, hvor 30-40 børn slog katten af tønden ude på fodboldbanen i det fineste februarvejr og opildnet af deres heppende voksne. Så var optimismen ligesom på plads igen. Og den blev ikke mindre, da vi ca. her midt i marts kunne slå dørene op til en Portugisisk aften, hvor d’herrer Niels Andersen og Henrik Bang tryllede med portugisisk mad og vine. Alle pladser var booket dagen efter, arrangementet var annonceret, og der var en venteliste på 20, som aldrig kom i brug.

Coronaen omkring jul påvirkede selvfølgelig også husets to er institutioner Madklubben og Kunståbent, men det vil repræsentanterne for dem fortælle mere om senere.

Så er der de traditionelle onsdags caféaftener, hvor man kan kommeog hænge ud i cafeen og få en snak. De har også været berørt, og vi har i bestyrelsen snakket meget om, hvordan man kan forsøge at gentænke og forny dem, så flere kunne komme til at bruge Beboerhuset mere om onsdagen. Vi har tænkt i brætspilaftener, og vi har tænkt i sangaftener, og der er gang i fondsansøgninger til dækning af udgifter i forbindelse med den slags arrangementer – og for øvrigt også til en ny grill til brug ved fx første maj-fællesspisningerne og sankthans . Foreløbig har vi fra private fået doneret nogle brætspil og andre spil – som vi siger mange tak for. Vi arbejder videre med sagerne.

Så dumpede der pludselig et tilbud ind fra et familiemedlem til en beboer om at komme og levere musik eller arrangere musikquiz nogle onsdagsaftener. Han hedder Oliver Thorsted Krog, og han har indtil nu besøgt os to onsdage, den ene som hyggepianist, den anden som quizmaster. Begge gange var cafeen velbesøgt og stemningen virkelig god, så nu er vi ved at aftale nærmere med Oliver om jævnligt at komme og optræde i den ene eller anden rolle. Så alt i alt ser også onsdagsaftenerne ud til at have en positiv fremtid for sig.

En anden ny ting er, at beboerhuset på linje med mange andre steder i landet er blevet godkendt som vært for livestreamede naturvidenskabelige foredrag fra Aarhus Universitet. Man kan også opleve dem på fx hovedbiblioteket, men hvorfor gå derhen, når man kan nøjes med at gå herhen. Emnerne er meget forskellige, så der er noget for alle og enhver. Debuten var i går med foredrag om flagermus. Næste foredrag er tirsdag 26. april, hvor det drejer sig astrofysik (På rumsafari blandt mælkevejens planeter).

Hvis jeg her til sidst skal prøveat konkludere noget om beboerforeningens og Beboerhusets form efter coronanedlukningerne, må det være, at den er god. Så vi vil forsøge at fortsætte ad både de gode gamle, og de lovende nye spor, vi er inde på lige nu.

-----------------

Så er der beretninger fra arbejdsgrupperne, så jeg vil foreslå at vi venter med spørgsmål og kommentarer til det hele, indtil grupperne har fortalt om deres arbejde. Der er tre grupper, som arbejder hele året, nemlig:

Madklubben: Stinne Hvam, Jette Pedersen, Marianne Hedemand og Pia Christoffersen

Kunstgruppen: Ingelise Bech Hansen og Mia Keinke

Beboerbladgruppen: Henrik Lumholdt, Christen Tofte, Stig Vognæs og mig, og med Helene Dambo som gæst en gang imellem.

Generalforsamling 30.marts 2022, formandens beretning

Først et par ord generelt om beboerforeningen BEBOERHUSET til ære for nye medlemmer, som måtte være til stede i aften.

Beboerforeningen er, som det fremgår af vedtægterne, en forening, som er sat i verden for at ”arbejde for trivslen for beboerne i kvarteret”. Vi lejer huset her, Godthåbsgade 30B, af Odense Kommune, og så lejer vi igen noget af stueetagen, nemlig fløjen over mod forhuset, ud til frivilligorganisationen ’2 Timer om Ugen’, som bruger den til kontor- og mødelokaler.

Derudover lejer vi lokalet på første sal ud til Multikulturel Kvindeforening Stjerneskud på timebasis 4 x 4 timer om ugen, til kurser og andre aktiviteter for indvandrerkvinder. Og cafélokalet her lejer vi ud som familiecafé til Red Barnet og Mødrehjælpen henholdsvis 2 timer hver 14. dag og 3 timer hver 14. dag. Red Barnet har i øvrigt for netop 14 dage siden henvendt sig og spurgt, om der var plads til endnu en familiecafé specielt for ukrainske flygtningefamilier, og det kan vi godt få til at passe ind. Vi hører nærmere, når de er klar.

Lejeindtægterne fra ’2 Timer om Ugen’, Multikulturel Kvindeforening, Red Barnet og Mødrehjælpen gør så, sammen med indtægterne fra udlejningen af cafeen her til private fester i weekenderne, samt medlemskontingenter og salg fra baren, at vi kan få økonomien til at løbe rundt og lave arrangementer for medlemmerne.

------------

2021-generalforsamlingen måtte corona-udsættes fra marts til 29. september – deter altså præcis ½ år siden nu – og efter den nåede vi lige akkurat at afholde tre særdeles velbesøgte større arrangementer med fuldt hus, inden coronaen lukkede landet ned igen kort før jul. Det første var et meget livligt vælgermøde i anledning af kommunalvalget i november, hvor repræsentanter for byrådspartierne svarede på spørgsmålog debatterede på livet løs, det næste var en flot koncert med vores gamle bekendte Sanne Gryholt Trio, og det sidste var en festlig sangaften med ”Louise og drengene”, som vi også kender godt fra tidligere, hvor Louise Skøt og musikere gav den gas med viser og fællessang akkompagneret af guitar og bas og ikke mindst lækker mad produceret af eget medbragte madhold.

Så gik der ca. 14 dage, og så måtte huset coronalukke endnu en gang. Det varede til lidt ind i 2022, men i februar kunne vi heldigvis genoptage vores gamle tradition med fastelavn, hvor 30-40 børn slog katten af tønden ude på fodboldbanen i det fineste februarvejr og opildnet af deres heppende voksne. Så var optimismen ligesom på plads igen. Og den blev ikke mindre, da vi ca. her midt i marts kunne slå dørene op til en Portugisisk aften, hvor d’herrer Niels Andersen og Henrik Bang tryllede med portugisisk mad og vine. Alle pladser var booket dagen efter, arrangementet var annonceret, og der var en venteliste på 20, som aldrig kom i brug.

Coronaen omkring jul påvirkede selvfølgelig også husets to er institutioner Madklubben og Kunståbent, men det vil repræsentanterne for dem fortælle mere om senere.

Så er der de traditionelle onsdags caféaftener, hvor man kan kommeog hænge ud i cafeen og få en snak. De har også været berørt, og vi har i bestyrelsen snakket meget om, hvordan man kan forsøge at gentænke og forny dem, så flere kunne komme til at bruge Beboerhuset mere om onsdagen. Vi har tænkt i brætspilaftener, og vi har tænkt i sangaftener, og der er gang i fondsansøgninger til dækning af udgifter i forbindelse med den slags arrangementer – og for øvrigt også til en ny grill til brug ved fx første maj-fællesspisningerne og sankthans . Foreløbig har vi fra private fået doneret nogle brætspil og andre spil – som vi siger mange tak for. Vi arbejder videre med sagerne.

Så dumpede der pludselig et tilbud ind fra et familiemedlem til en beboer om at komme og levere musik eller arrangere musikquiz nogle onsdagsaftener. Han hedder Oliver Thorsted Krog, og han har indtil nu besøgt os to onsdage, den ene som hyggepianist, den anden som quizmaster. Begge gange var cafeen velbesøgt og stemningen virkelig god, så nu er vi ved at aftale nærmere med Oliver om jævnligt at komme og optræde i den ene eller anden rolle. Så alt i alt ser også onsdagsaftenerne ud til at have en positiv fremtid for sig.

En anden ny ting er, at beboerhuset på linje med mange andre steder i landet er blevet godkendt som vært for livestreamede naturvidenskabelige foredrag fra Aarhus Universitet. Man kan også opleve dem på fx hovedbiblioteket, men hvorfor gå derhen, når man kan nøjes med at gå herhen. Emnerne er meget forskellige, så der er noget for alle og enhver. Debuten var i går med foredrag om flagermus. Næste foredrag er tirsdag 26. april, hvor det drejer sig astrofysik (På rumsafari blandt mælkevejens planeter).

Hvis jeg her til sidst skal prøveat konkludere noget om beboerforeningens og Beboerhusets form efter coronanedlukningerne, må det være, at den er god. Så vi vil forsøge at fortsætte ad både de gode gamle, og de lovende nye spor, vi er inde på lige nu.

-----------------

Så er der beretninger fra arbejdsgrupperne, så jeg vil foreslå at vi venter med spørgsmål og kommentarer til det hele, indtil grupperne har fortalt om deres arbejde. Der er tre grupper, som arbejder hele året, nemlig:

Madklubben: Stinne Hvam, Jette Pedersen, Marianne Hedemand og Pia Christoffersen

Kunstgruppen: Ingelise Bech Hansen og Mia Keinke

Beboerbladgruppen: Henrik Lumholdt, Christen Tofte, Stig Vognæs og mig, og med Helene Dambo som gæst en gang imellem.

Generalforsamling 30.marts 2022, formandens beretning

Først et par ord generelt om beboerforeningen BEBOERHUSET til ære for nye medlemmer, som måtte være til stede i aften.

Beboerforeningen er, som det fremgår af vedtægterne, en forening, som er sat i verden for at ”arbejde for trivslen for beboerne i kvarteret”. Vi lejer huset her, Godthåbsgade 30B, af Odense Kommune, og så lejer vi igen noget af stueetagen, nemlig fløjen over mod forhuset, ud til frivilligorganisationen ’2 Timer om Ugen’, som bruger den til kontor- og mødelokaler.

Derudover lejer vi lokalet på første sal ud til Multikulturel Kvindeforening Stjerneskud på timebasis 4 x 4 timer om ugen, til kurser og andre aktiviteter for indvandrerkvinder. Og cafélokalet her lejer vi ud som familiecafé til Red Barnet og Mødrehjælpen henholdsvis 2 timer hver 14. dag og 3 timer hver 14. dag. Red Barnet har i øvrigt for netop 14 dage siden henvendt sig og spurgt, om der var plads til endnu en familiecafé specielt for ukrainske flygtningefamilier, og det kan vi godt få til at passe ind. Vi hører nærmere, når de er klar.

Lejeindtægterne fra ’2 Timer om Ugen’, Multikulturel Kvindeforening, Red Barnet og Mødrehjælpen gør så, sammen med indtægterne fra udlejningen af cafeen her til private fester i weekenderne, samt medlemskontingenter og salg fra baren, at vi kan få økonomien til at løbe rundt og lave arrangementer for medlemmerne.

------------

2021-generalforsamlingen måtte corona-udsættes fra marts til 29. september – deter altså præcis ½ år siden nu – og efter den nåede vi lige akkurat at afholde tre særdeles velbesøgte større arrangementer med fuldt hus, inden coronaen lukkede landet ned igen kort før jul. Det første var et meget livligt vælgermøde i anledning af kommunalvalget i november, hvor repræsentanter for byrådspartierne svarede på spørgsmålog debatterede på livet løs, det næste var en flot koncert med vores gamle bekendte Sanne Gryholt Trio, og det sidste var en festlig sangaften med ”Louise og drengene”, som vi også kender godt fra tidligere, hvor Louise Skøt og musikere gav den gas med viser og fællessang akkompagneret af guitar og bas og ikke mindst lækker mad produceret af eget medbragte madhold.

Så gik der ca. 14 dage, og så måtte huset coronalukke endnu en gang. Det varede til lidt ind i 2022, men i februar kunne vi heldigvis genoptage vores gamle tradition med fastelavn, hvor 30-40 børn slog katten af tønden ude på fodboldbanen i det fineste februarvejr og opildnet af deres heppende voksne. Så var optimismen ligesom på plads igen. Og den blev ikke mindre, da vi ca. her midt i marts kunne slå dørene op til en Portugisisk aften, hvor d’herrer Niels Andersen og Henrik Bang tryllede med portugisisk mad og vine. Alle pladser var booket dagen efter, arrangementet var annonceret, og der var en venteliste på 20, som aldrig kom i brug.

Coronaen omkring jul påvirkede selvfølgelig også husets to er institutioner Madklubben og Kunståbent, men det vil repræsentanterne for dem fortælle mere om senere.

Så er der de traditionelle onsdags caféaftener, hvor man kan kommeog hænge ud i cafeen og få en snak. De har også været berørt, og vi har i bestyrelsen snakket meget om, hvordan man kan forsøge at gentænke og forny dem, så flere kunne komme til at bruge Beboerhuset mere om onsdagen. Vi har tænkt i brætspilaftener, og vi har tænkt i sangaftener, og der er gang i fondsansøgninger til dækning af udgifter i forbindelse med den slags arrangementer – og for øvrigt også til en ny grill til brug ved fx første maj-fællesspisningerne og sankthans . Foreløbig har vi fra private fået doneret nogle brætspil og andre spil – som vi siger mange tak for. Vi arbejder videre med sagerne.

Så dumpede der pludselig et tilbud ind fra et familiemedlem til en beboer om at komme og levere musik eller arrangere musikquiz nogle onsdagsaftener. Han hedder Oliver Thorsted Krog, og han har indtil nu besøgt os to onsdage, den ene som hyggepianist, den anden som quizmaster. Begge gange var cafeen velbesøgt og stemningen virkelig god, så nu er vi ved at aftale nærmere med Oliver om jævnligt at komme og optræde i den ene eller anden rolle. Så alt i alt ser også onsdagsaftenerne ud til at have en positiv fremtid for sig.

En anden ny ting er, at beboerhuset på linje med mange andre steder i landet er blevet godkendt som vært for livestreamede naturvidenskabelige foredrag fra Aarhus Universitet. Man kan også opleve dem på fx hovedbiblioteket, men hvorfor gå derhen, når man kan nøjes med at gå herhen. Emnerne er meget forskellige, så der er noget for alle og enhver. Debuten var i går med foredrag om flagermus. Næste foredrag er tirsdag 26. april, hvor det drejer sig astrofysik (På rumsafari blandt mælkevejens planeter).

Hvis jeg her til sidst skal prøveat konkludere noget om beboerforeningens og Beboerhusets form efter coronanedlukningerne, må det være, at den er god. Så vi vil forsøge at fortsætte ad både de gode gamle, og de lovende nye spor, vi er inde på lige nu.

-----------------

Så er der beretninger fra arbejdsgrupperne, så jeg vil foreslå at vi venter med spørgsmål og kommentarer til det hele, indtil grupperne har fortalt om deres arbejde. Der er tre grupper, som arbejder hele året, nemlig:

Madklubben: Stinne Hvam, Jette Pedersen, Marianne Hedemand og Pia Christoffersen

Kunstgruppen: Ingelise Bech Hansen og Mia Keinke

Beboerbladgruppen: Henrik Lumholdt, Christen Tofte, Stig Vognæs og mig, og med Helene Dambo som gæst en gang imellem.

Generalforsamling 30.marts 2022, formandens beretning

Først et par ord generelt om beboerforeningen BEBOERHUSET til ære for nye medlemmer, som måtte være til stede i aften.

Beboerforeningen er, som det fremgår af vedtægterne, en forening, som er sat i verden for at ”arbejde for trivslen for beboerne i kvarteret”. Vi lejer huset her, Godthåbsgade 30B, af Odense Kommune, og så lejer vi igen noget af stueetagen, nemlig fløjen over mod forhuset, ud til frivilligorganisationen ’2 Timer om Ugen’, som bruger den til kontor- og mødelokaler.

Derudover lejer vi lokalet på første sal ud til Multikulturel Kvindeforening Stjerneskud på timebasis 4 x 4 timer om ugen, til kurser og andre aktiviteter for indvandrerkvinder. Og cafélokalet her lejer vi ud som familiecafé til Red Barnet og Mødrehjælpen henholdsvis 2 timer hver 14. dag og 3 timer hver 14. dag. Red Barnet har i øvrigt for netop 14 dage siden henvendt sig og spurgt, om der var plads til endnu en familiecafé specielt for ukrainske flygtningefamilier, og det kan vi godt få til at passe ind. Vi hører nærmere, når de er klar.

Lejeindtægterne fra ’2 Timer om Ugen’, Multikulturel Kvindeforening, Red Barnet og Mødrehjælpen gør så, sammen med indtægterne fra udlejningen af cafeen her til private fester i weekenderne, samt medlemskontingenter og salg fra baren, at vi kan få økonomien til at løbe rundt og lave arrangementer for medlemmerne.

------------

2021-generalforsamlingen måtte corona-udsættes fra marts til 29. september – deter altså præcis ½ år siden nu – og efter den nåede vi lige akkurat at afholde tre særdeles velbesøgte større arrangementer med fuldt hus, inden coronaen lukkede landet ned igen kort før jul. Det første var et meget livligt vælgermøde i anledning af kommunalvalget i november, hvor repræsentanter for byrådspartierne svarede på spørgsmålog debatterede på livet løs, det næste var en flot koncert med vores gamle bekendte Sanne Gryholt Trio, og det sidste var en festlig sangaften med ”Louise og drengene”, som vi også kender godt fra tidligere, hvor Louise Skøt og musikere gav den gas med viser og fællessang akkompagneret af guitar og bas og ikke mindst lækker mad produceret af eget medbragte madhold.

Så gik der ca. 14 dage, og så måtte huset coronalukke endnu en gang. Det varede til lidt ind i 2022, men i februar kunne vi heldigvis genoptage vores gamle tradition med fastelavn, hvor 30-40 børn slog katten af tønden ude på fodboldbanen i det fineste februarvejr og opildnet af deres heppende voksne. Så var optimismen ligesom på plads igen. Og den blev ikke mindre, da vi ca. her midt i marts kunne slå dørene op til en Portugisisk aften, hvor d’herrer Niels Andersen og Henrik Bang tryllede med portugisisk mad og vine. Alle pladser var booket dagen efter, arrangementet var annonceret, og der var en venteliste på 20, som aldrig kom i brug.

Coronaen omkring jul påvirkede selvfølgelig også husets to er institutioner Madklubben og Kunståbent, men det vil repræsentanterne for dem fortælle mere om senere.

Så er der de traditionelle onsdags caféaftener, hvor man kan kommeog hænge ud i cafeen og få en snak. De har også været berørt, og vi har i bestyrelsen snakket meget om, hvordan man kan forsøge at gentænke og forny dem, så flere kunne komme til at bruge Beboerhuset mere om onsdagen. Vi har tænkt i brætspilaftener, og vi har tænkt i sangaftener, og der er gang i fondsansøgninger til dækning af udgifter i forbindelse med den slags arrangementer – og for øvrigt også til en ny grill til brug ved fx første maj-fællesspisningerne og sankthans . Foreløbig har vi fra private fået doneret nogle brætspil og andre spil – som vi siger mange tak for. Vi arbejder videre med sagerne.

Så dumpede der pludselig et tilbud ind fra et familiemedlem til en beboer om at komme og levere musik eller arrangere musikquiz nogle onsdagsaftener. Han hedder Oliver Thorsted Krog, og han har indtil nu besøgt os to onsdage, den ene som hyggepianist, den anden som quizmaster. Begge gange var cafeen velbesøgt og stemningen virkelig god, så nu er vi ved at aftale nærmere med Oliver om jævnligt at komme og optræde i den ene eller anden rolle. Så alt i alt ser også onsdagsaftenerne ud til at have en positiv fremtid for sig.

En anden ny ting er, at beboerhuset på linje med mange andre steder i landet er blevet godkendt som vært for livestreamede naturvidenskabelige foredrag fra Aarhus Universitet. Man kan også opleve dem på fx hovedbiblioteket, men hvorfor gå derhen, når man kan nøjes med at gå herhen. Emnerne er meget forskellige, så der er noget for alle og enhver. Debuten var i går med foredrag om flagermus. Næste foredrag er tirsdag 26. april, hvor det drejer sig astrofysik (På rumsafari blandt mælkevejens planeter).

Hvis jeg her til sidst skal prøveat konkludere noget om beboerforeningens og Beboerhusets form efter coronanedlukningerne, må det være, at den er god. Så vi vil forsøge at fortsætte ad både de gode gamle, og de lovende nye spor, vi er inde på lige nu.

-----------------

Så er der beretninger fra arbejdsgrupperne, så jeg vil foreslå at vi venter med spørgsmål og kommentarer til det hele, indtil grupperne har fortalt om deres arbejde. Der er tre grupper, som arbejder hele året, nemlig:

Madklubben: Stinne Hvam, Jette Pedersen, Marianne Hedemand og Pia Christoffersen

Kunstgruppen: Ingelise Bech Hansen og Mia Keinke

Beboerbladgruppen: Henrik Lumholdt, Christen Tofte, Stig Vognæs og mig, og med Helene Dambo som gæst en gang imellem.

Generalforsamling 30.marts 2022, formandens beretning

Først et par ord generelt om beboerforeningen BEBOERHUSET til ære for nye medlemmer, som måtte være til stede i aften.

Beboerforeningen er, som det fremgår af vedtægterne, en forening, som er sat i verden for at ”arbejde for trivslen for beboerne i kvarteret”. Vi lejer huset her, Godthåbsgade 30B, af Odense Kommune, og så lejer vi igen noget af stueetagen, nemlig fløjen over mod forhuset, ud til frivilligorganisationen ’2 Timer om Ugen’, som bruger den til kontor- og mødelokaler.

Derudover lejer vi lokalet på første sal ud til Multikulturel Kvindeforening Stjerneskud på timebasis 4 x 4 timer om ugen, til kurser og andre aktiviteter for indvandrerkvinder. Og cafélokalet her lejer vi ud som familiecafé til Red Barnet og Mødrehjælpen henholdsvis 2 timer hver 14. dag og 3 timer hver 14. dag. Red Barnet har i øvrigt for netop 14 dage siden henvendt sig og spurgt, om der var plads til endnu en familiecafé specielt for ukrainske flygtningefamilier, og det kan vi godt få til at passe ind. Vi hører nærmere, når de er klar.

Lejeindtægterne fra ’2 Timer om Ugen’, Multikulturel Kvindeforening, Red Barnet og Mødrehjælpen gør så, sammen med indtægterne fra udlejningen af cafeen her til private fester i weekenderne, samt medlemskontingenter og salg fra baren, at vi kan få økonomien til at løbe rundt og lave arrangementer for medlemmerne.

------------

2021-generalforsamlingen måtte corona-udsættes fra marts til 29. september – deter altså præcis ½ år siden nu – og efter den nåede vi lige akkurat at afholde tre særdeles velbesøgte større arrangementer med fuldt hus, inden coronaen lukkede landet ned igen kort før jul. Det første var et meget livligt vælgermøde i anledning af kommunalvalget i november, hvor repræsentanter for byrådspartierne svarede på spørgsmålog debatterede på livet løs, det næste var en flot koncert med vores gamle bekendte Sanne Gryholt Trio, og det sidste var en festlig sangaften med ”Louise og drengene”, som vi også kender godt fra tidligere, hvor Louise Skøt og musikere gav den gas med viser og fællessang akkompagneret af guitar og bas og ikke mindst lækker mad produceret af eget medbragte madhold.

Så gik der ca. 14 dage, og så måtte huset coronalukke endnu en gang. Det varede til lidt ind i 2022, men i februar kunne vi heldigvis genoptage vores gamle tradition med fastelavn, hvor 30-40 børn slog katten af tønden ude på fodboldbanen i det fineste februarvejr og opildnet af deres heppende voksne. Så var optimismen ligesom på plads igen. Og den blev ikke mindre, da vi ca. her midt i marts kunne slå dørene op til en Portugisisk aften, hvor d’herrer Niels Andersen og Henrik Bang tryllede med portugisisk mad og vine. Alle pladser var booket dagen efter, arrangementet var annonceret, og der var en venteliste på 20, som aldrig kom i brug.

Coronaen omkring jul påvirkede selvfølgelig også husets to er institutioner Madklubben og Kunståbent, men det vil repræsentanterne for dem fortælle mere om senere.

Så er der de traditionelle onsdags caféaftener, hvor man kan kommeog hænge ud i cafeen og få en snak. De har også været berørt, og vi har i bestyrelsen snakket meget om, hvordan man kan forsøge at gentænke og forny dem, så flere kunne komme til at bruge Beboerhuset mere om onsdagen. Vi har tænkt i brætspilaftener, og vi har tænkt i sangaftener, og der er gang i fondsansøgninger til dækning af udgifter i forbindelse med den slags arrangementer – og for øvrigt også til en ny grill til brug ved fx første maj-fællesspisningerne og sankthans . Foreløbig har vi fra private fået doneret nogle brætspil og andre spil – som vi siger mange tak for. Vi arbejder videre med sagerne.

Så dumpede der pludselig et tilbud ind fra et familiemedlem til en beboer om at komme og levere musik eller arrangere musikquiz nogle onsdagsaftener. Han hedder Oliver Thorsted Krog, og han har indtil nu besøgt os to onsdage, den ene som hyggepianist, den anden som quizmaster. Begge gange var cafeen velbesøgt og stemningen virkelig god, så nu er vi ved at aftale nærmere med Oliver om jævnligt at komme og optræde i den ene eller anden rolle. Så alt i alt ser også onsdagsaftenerne ud til at have en positiv fremtid for sig.

En anden ny ting er, at beboerhuset på linje med mange andre steder i landet er blevet godkendt som vært for livestreamede naturvidenskabelige foredrag fra Aarhus Universitet. Man kan også opleve dem på fx hovedbiblioteket, men hvorfor gå derhen, når man kan nøjes med at gå herhen. Emnerne er meget forskellige, så der er noget for alle og enhver. Debuten var i går med foredrag om flagermus. Næste foredrag er tirsdag 26. april, hvor det drejer sig astrofysik (På rumsafari blandt mælkevejens planeter).

Hvis jeg her til sidst skal prøveat konkludere noget om beboerforeningens og Beboerhusets form efter coronanedlukningerne, må det være, at den er god. Så vi vil forsøge at fortsætte ad både de gode gamle, og de lovende nye spor, vi er inde på lige nu.

-----------------

Så er der beretninger fra arbejdsgrupperne, så jeg vil foreslå at vi venter med spørgsmål og kommentarer til det hele, indtil grupperne har fortalt om deres arbejde. Der er tre grupper, som arbejder hele året, nemlig:

Madklubben: Stinne Hvam, Jette Pedersen, Marianne Hedemand og Pia Christoffersen

Kunstgruppen: Ingelise Bech Hansen og Mia Keinke

Beboerbladgruppen: Henrik Lumholdt, Christen Tofte, Stig Vognæs og mig, og med Helene Dambo som gæst en gang imellem.

nach oben