Login

Side administration.

Venligst indtast password.

!!! JavaScript og Cookies skal være aktiveret !!!
User (optional):

Password:


Vedtægter for beboerforeningen BEBOERHUSET

1.
Beboerforeningens navn er BEBOERHUSET. Foreningens adresse er Godthåbsgade 30 B, 5000 Odense C.

2.
Foreningens formål er at arbejde for trivslen for beboerne i Skt. Knuds Gade- og Godthåbsgadekvarteret, at være talerør for beboerinteresser i kvarteret, at koordinere lokale interesser i kvarteret samt at afholde sociale arrangementer i beboerhuset Godthåbsgade 30 B.

3.
Godthåbsgadekvarteret afgrænses af Allégade/Absalonsgade, Hjallesevej, Linde Allé og Hunderupvej.
Skt. Knuds Gadekvarteret afgrænses af Albanigade, Hjallesevej, Allégade/Absalonsgade og Kronprinsensgade.
Bilag 1 viser kortskitse med Sankt Knuds Gade- og Godthåbsgadekvarterets grænser.

4.
Kun beboere i kvarteret kan være medlem af foreningen. Man er medlem, når kontingentet er indbetalt på foreningens konto.
Medlemskab giver ret til at bruge eller leje beboerhuset. Et medlemskab kan gælde for husstanden. En husstand kan tegne flere medlemskaber.
Et medlemskab giver én stemme og ret til at opstille som kandidat til en tillidspost for én person.
Et medlemskab følger kalenderåret.

5.
Beboere, som ikke bor i kvarteret, men som ønsker at bruge eller leje beboerhuset, skal være medlem af beboerforeningens støttekreds. Et medlemskab af støttekredsen giver ret til at bruge eller leje beboerhuset, men giver ikke stemmeret på foreningens generalforsamling.

6.
Foreningens økonomi beror på indtægterne fra kontingent, støttemedlemskaber, lejeindtægter samt foreningens aktiviteter. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Kassereren afleverer inden 1. februar driftsregnskab for det foregående år samt status pr. 31. december til revisor. Det reviderede regnskab forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

7.
Foreningen hæfter alene med sin formue for de foreningen påhvilende forpligtelser, herunder gældsforpligtelser. Ingen enkeltpersoner hæfter personligt.

8.
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år inden den 1. april. Den indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel, og dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning ved formanden
3. Beretning fra arbejdsgrupperne
4. Forelæggelse af regnskabet til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fremtidig virksomhed, herunder fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent for det kommende år
7. Nedsættelse af arbejdsgrupper
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen og offentliggøres i beboerhuset senest 6 dage før generalforsamlingen.

9.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen eller mindst 50 medlemmer af foreningen eller en ordinær generalforsamling ønsker det. Den indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 8 dages varsel. Dagsorden offentliggøres samtidig.

10.
Stemmeberettigede på generalforsamlingen er medlemmer af beboerforeningen. Et medlemskab giver én stemme på generalforsamlingen.
Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer. Såfremt blot én stemmeberettiget anmoder om det, foretages skriftlig afstemning. Over det på generalforsamlingen passerede og eventuelt vedtagne føres et referat, der underskrives af dirigenten og referenten.

11.
Beboerforeningens bestyrelse består af 9 medlemmer. Det tilstræbes, at Godthåbsgadekvarteret og Skt. Knuds Gadekvarteret er nogenlunde lige repræsenteret..
Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år og afgår med 5 på ulige år og 4 på lige år.
Derudover vælges 2 suppleanter for 1 år.
Genvalg kan finde sted.
Såvel bestyrelsen som generalforsamlingen kan nedsætte arbejdsgrupper til at tage sig af forskellige opgaver. Arbejdsgrupperne er ansvarlige over for bestyrelsen og generalforsamlingen.

12.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede. Bestyrelsen er over for generalforsamlingen ansvarlig for fastsættelse af regler for benyttelse af beboerhuset.
Bestyrelsen udpeger bestyreren af alkoholbevillingen.

13.
Beslutning om ændring af vedtægter eller om opløsning af beboerforeningen kan kun træffes af 2 på hinanden med 2-3 ugers mellemrum følgende generalforsamlinger og med 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede på begge generalforsamlinger.

14.
Ved opløsning af beboerforeningen skal formuen anvendes til almennyttige formål i kvarteret. Nærmere præcisering sker på den afsluttende generalforsamling.

 

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 15. juni 2011 

Sidst ændret på den ekstraordinære generalforsamling 26. april 2017.

 

 

 


 

nach oben